انگشتر عقیق خطی سری اول
انگشتر عقيق خطي 8001 500.000 تومان

1059 1056 1058 1065 1071 1052 1068 1050 1048 1055 1044 1049 1039 1040 1032 1036 1034 1033 1027 1026 1043 1042 IMG_6099-300x300 IMG_7468-300x300 IMG_10691 1062 10721 1067 1063 1061 1057 1060 1066 1069 1064
انگشتر عقيق خطي 8007 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8011 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8012 200.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8013 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8014 210.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8021 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8025 200.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8026 200.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8030 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8034 280.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8035 350.000 تومان فروخته شده است

 
انگشتر عقيق خطي 8039 700.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8047 280.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8058 210.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8059 550.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8060 500.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8061 520.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8064 200.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8066 500.000 تومان

*************************************************************
انگشتر عقیق خطی سری دوم

 

 

1022 1013 1006 1005 1002 1047 1011 1142 1045 1038 1037 1145 1035 1008 1135 11312 11342 1031 1137 1136 1133 1028 1030 1015 1041 1025 1029 1021 1024 1020 1053 1019 1018 1054 1051 1007
انگشتر عقيق خطي 8201 120.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8203 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8205 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8206 120.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8209 190.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8210 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8213 350.000 تومان فروخته شده است
انگشتر عقيق خطي 8214 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8215 220.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8217 200.000 تومان فروخته شده است
انگشتر عقيق خطي 8220 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8221 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8225 320.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8227 200.000 تومان فروخته شده است

 

 

IMG_7468-300x300
انگشتر عقيق خطي 8229 280.000 تومان فروخته شده است
انگشتر عقيق خطي 8224 100.000 تومان
*************************************************************
انگشتر عقیق خطی سری سوم

انگشتر عقيق خطي 8303 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8308 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8310 120.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8312 180.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8323 280.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8324 380.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8525 480.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8526 450.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8328 480.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8329 450.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8338 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8342 210.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8344 400.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8346 400.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8356 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8357 220.000 تومان
************************************************************
انگشتر عقیق خطی سری چهارم
انگشتر عقيق خطي 8408 500.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8409 320.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8410 280.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8412 330.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8418 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8419 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8422 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8423 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8425 280.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8427 230.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8431 600.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8445 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8446 350.000 تومان
*************************************************************
انگشتر عقیق خطی سری پنجم
انگشتر عقيق خطي 8502 350.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8506 320.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8507 550.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8508 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8510 600.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8513 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8515 300.000 تومان فروخته شده است
انگشتر عقيق خطي 8516 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8518 350.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8523 450.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8525 300.000 تومان فروخته شده است
انگشتر عقيق خطي 8532 210.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8533 600.000 تومان فروخته شده است
انگشتر عقيق خطي 8534 450.000 تومان

هنوز دیدگاهی ثبت نشده

برچسب ها :
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.