سنگ شناسی : فیروزه

********************************************************************************
انگشتر فیروزه نیشابور کد 110انگشتر فیروزه کد 114نگین فیروزه کد 121انگشتر فیروزه کد 123گردنبند فیروزه کد 126انگشتر فیروزه کد 127انگشتر فیروزه کد 129تسبیح فیروزه کد 145انگشتر فیروزه کد 130گردنبند فیروزه کد 136انگشتر فیروزه کد 137انگشتر فیروزه کد 141انگشتر فیروزه کد 142انگشتر فیروزه کد 143گردنبند فیروزه کد 174انگشتر فیروزه کد 145انگشتر فیروزه کد 146انگشتر فیروزه کد 147انگشتر فیروزه کد 148انگشتر فیروزه کد 149انگشتر فیروزه نیشابور کد 150انگشتر فیروزه نیشابور کد 151انگشتر فیروزه نیشابور کد 152انگشتر فیروزه نیشابور کد 153انگشتر فیروزه نیشابور کد 154انگشتر فیروزه عجمی کد 156انگشتر مردانه فیروزه نیشابور کد 159انگشتر فیروزه دامغان کد 160انگشتر نقره فیروزه نیشابور کد 161انگشتر فیروزه عجمی نیشابور کد 162انگشتر فیروزه نیشابور کد 163انگشتر نقره فیروزه نیشابور کد 164انگشتر فیروزه نیشابوری کد 165انگشتر فیروزه نیشابور کهنه کد 166انگشتر مردانه فیروزه نیشابور کد 167