سنگ شناسی : فیروزه

********************************************************************************
انگشتر فیروزه کد 101انگشتر فیروزه کد 103انگشتر فیروزه کد 107انگشتر فیروزه نیشابور کد 110انگشتر فیروزه کد 114انگشتر فیروزه کد 118نگین فیروزه کد 121انگشتر فیروزه کد 123انگشتر فیروزه کد 124گردنبند فیروزه کد 126انگشتر فیروزه کد 127انگشتر فیروزه کد 129تسبیح فیروزه کد 145انگشتر فیروزه کد 130نگین فیروزه کد 132نگین فیروزه کد 133نگین فیروزه کد 134نگین فیروزه کد 135گردنبند فیروزه کد 136انگشتر فیروزه کد 137انگشتر فیروزه کد 140انگشتر فیروزه کد 141انگشتر فیروزه کد 142انگشتر فیروزه کد 143گردنبند فیروزه کد 174انگشتر فیروزه کد 144انگشتر فیروزه کد 145انگشتر فیروزه کد 146انگشتر فیروزه کد 147انگشتر فیروزه کد 148انگشتر فیروزه کد 149