مهر عقیق قدیمی ابراهیم الموسوی s128_1 موجود
مهر عقیق قدیمی 1.63 گرم حکاکی سنتی گود از چپ به راست با خط طغرا متن ابراهیم الموسوی سنگ عقیق یمنی طبیعی اصل به طول 18.4 و عرض 13.9 میلیمتر…
مهر قدیمی خطی محمدرضا s121_1 موجود
مهر قدیمی خطی کد s121 مهر قدیمی خطی وزن 1.76 گرم سنگ عقیق یمنی طبیعی اصل به طول 23 و عرض 16.8 میلیمتر حکاکی سنتی گود از چپ به راست…
مهر انگشتر قدیمی یشم تیموری s125_2 موجود
مهر انگشتر قدیمی یشم تیموری وزن کل 19.1 گرم حکاکی سنتی به شیوه گود با خط ثلث از سمت چپ به روی سنگ یشم گرد به قطر 21.5 میلیمتر در…
مهر خطی قدیمی شرف النسا بیگم s124 موجود
مهر خطی قدیمی وزن 2.3 گرم حکاکی سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق به روی عقیق متن نام شرف النسا بیگم 1245 هجری قمری دوره قاجار سنگ…
مهر قدیمی عقیق خطی محمدباقر s123_6 موجود
مهر قدیمی عقیق خطی وزن 6.2 گرم حکاکی سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق ممتاز دوره قاجار متن عبده الراجی محمد باقر ۱۳۰۰ هجری قمری به همراه…
مهر قدیمی قاجاری عقیق s122 موجود
مهر قدیمی قاجاری کد s122 مهر قدیمی قاجاری عقیق وزن 1.2 گرم حکاکی سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق متن در هر دو جهان شوم بقربان علی…
مهر خطی قدیمی محمد الموسوی m136 فروخته شده
مهر خطی قدیمی کد s136 مهر خطی قدیمی وزن 1 گرم سنگ عقیق یمن عالی به طول 14 و عرض 8.3 میلیمتر حکاکی شده به شیوه سنتی گود از چپ…
نگین قدیمی خطی عقیق s115 موجود
نگین قدیمی خطی کد s115 نگین قدیمی خطی وزن 1.4 گرم سنگ عقیق سرخ یمنی طبیعی اصل به طول 16.5 و عرض 10.1 میلیمتر حکاکی سنتی گود از چپ با…
مهر انگشتری قدیمی عقیق s116 موجود
مهر انگشتری قدیمی کد 116 مهر انگشتری قدیمی عقیق وزن 5.27 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ با خط طغرا به روی عقیق کهنه تراش چهار گوشه لبه…
مهر انگشتری عقیق یعقوب s119 موجود
مهر انگشتری عقیق کد 119 مهر انگشتری عقیق وزن کل 9.23 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق کهنه یمنی رگه‌دار با تراش…
مهر انگشتری نقره عقیق یا شاه سعادت 1 فروخته شده
مهر انگشتری کد s114 مهر انگشتری نقره عقیق وزن کل 4.6 گرم حکاکی دوره به شیوه سنتی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق کهنه یمنی با شکل…
مهر انگشتری نقره عقیق محمد شفیع موجود
مهر انگشتری نقره عقیق وزن کل 12.73 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق کهنه یمنی با تراش بیضی شکل به طول 14.9…
نگین قدیمی مهر صدر الله s120 موجود
نگین قدیمی مهر خطی کد s120 نگین قدیمی مهر خطی وزن 1.95 گرم سنگ عقیق یمنی طبیعی اصل به طول 19.6 و عرض 12.3 میلیمتر حکاکی سنتی گود از چپ…
مهر انگشتر قدیمی قاجاری s106 موجود
مهر انگشتر قدیمی قاجاری کد s106 مهر انگشتر قدیمی قاجاری وزن کل 5.2 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ به روی عقیق یمن کهنه چهار گوشه مستطیل به طول…
مهر قدیمی عقیق علی اکبر s110_4 موجود
مهر قدیمی عقیق کد s110 مهر قدیمی عقیق با تراش بیضی تخت به طول 14.6 ، عرض 10.9 و ضخامت 3.5 میلیمتر وزن 1 گرم حکاکی سنتی گود از چپ…
مهر انگشتر نقره عقیق نورعلی s111 موجود
مهر انگشتر نقره وزن کل 6.7 گرم حکاکی دوره قاجاری به شیوه سنتی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق یمنی کهنه چهار گوشه به طول 9 و…
مهر انگشتر نقره محمد سلیم s109 موجود
مهر انگشتر نقره عقیق وزن کل 7.8 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ به روی عقیق یمن کهنه به شکل بیضی به طول 14.6 و عرض 10.8 میلیمتر با…
مُهر عقیق قدیمی قاجاری s108 موجود
مُهر عقیق قدیمی قاجاری وزن کل 3.72 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق کهنه بیضی به طول 16 و عرض 11 میلیمتر با…
مهر قدیمی عقیق طغرا رسول s105 موجود
مهر قدیمی عقیق سرخ تراش چهار گوشه مستطیل به طول 19.5 و عرض 17.5 میلیمتر وزن 3.6 گرم حکاکی سنتی گود از چپ با خط طغرا متن الراجی رسول تاریخ…
مهر انگشتر قدیمی عقیق s104 موجود
مهر انگشتر قدیمی عقیق وزن کل 7.3 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ با خط نستعلیق قاجاری به روی عقیق کهنه چهارگوشه مستطیل به طول 15 و عرض 14…
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
مُهر انگشتر قدیمی قاجاری s103 موجود
مُهر انگشتر قدیمی قاجاری وزن کل 3.9 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق کهنه چهارگوشه مستطیل به طول 13.5 و عرض 12 میلیمتر…
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
مُهر نقره قدیمی محمدخان s102 موجود
مُهر قدیمی نقره یک تکه به شکل بیضی وزن کل 5.4 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ با خط نستعلیق متن محمدخان به تاریخ 1338 هجری قمری کادر مهر…
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
مُهر قاجاری عقیق چهارگوشه s101 موجود
مُهر قاجاری عقیق چهارگوشه مربع با پایه (مُدبِر) نقره وزن کل 2.6 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ با خط نستعلیق متن المهدی من هدیت به تاریخ 1287 هجری…
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
مهر قدیمی خطی قاجاری f628 فروخته شده
مهر قدیمی خطی قاجاری وزن 5 گرم حکاکی دستی کمانچه به روی سنگ عقیق با خط نستعلیق گود به صورت چپ نویس نام "صادق" به صورت ظریف و زیبا در…
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.