انگشتر نقره قلم زنی جنگی F115 فروخته شده
انگشتر عقیق عالی یمنی f363 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق یمن f348 فروخته شده
انگشتر قدیمی دُرّ نجف مردانه اصل 313 فروخته شده
انگشتر عقیق سوسنی یمن مردانه a336 فروخته شده
انگشتر خط پیازی قدیمی f364 فروخته شده
انگشتر برنجی عقیق یمنی مردانه قدیمی a335 فروخته شده
انگشترعقیق سیاه یمنی مردانه a332 فروخته شده
انگشتر عقيق سوسني یمنی a322 فروخته شده
انگشترنقره مردانه جزع یمانی f365 فروخته شده
انگشتر آمتیست اصل 307 فروخته شده
انگشتر مردانه قدیمی عقیق یمنی a323 فروخته شده
انگشتر عقیق سلیمانی یمنی مردانه a327 فروخته شده
نگین جزع سیاه خطی 484.3 فروخته شده
نگین عقیق خطی 555 فروخته شده
انگشترعقیق تراش ثبتی یمنی a331 فروخته شده
نگین انگشتر مردانه کوپال 8625 فروخته شده
انگشترمردانه عقيق يمن a330 فروخته شده
انگشتر فیروزه نیشابوری 211 فروخته شده
انگشتر عقیق یمنی f362 فروخته شده
انگشتر مردانه در نجف قلم زنی استاد جنگی f226 فروخته شده
انگشتر حدید مردانه خطی 7047 فروخته شده
انگشترعقیق زرد یمنی مردانه a329 فروخته شده
انگشتریاقوت زرد 340 فروخته شده
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.