این بخش از سایت به نمایش آثار حکاکی استاد رضا قربانی با امضای حکاکی حرّ و استاد امیرحسین رضیئی با امضای مبین اختصاص دارد.اغلب عقیقهای استفاده شده در انگشترها جز در موارد نادری که به سفارش مشتری بوده،یمنی میباشد و همچنین حکاکی های امضای حرّ و مبین تمامی با دست انجام پذیرفته است.هر دو استاد بزرگوار آقایان قربانی و رضیئی ساکن تهران هستند و این دو نام در نزد اکثر هنرمندان حکاک و علاقمندان، عزیز میباشد.رکابهای ساخته شده به روی نگینهای خطی امضای حر و مبین تقریبا همگی دست ساز و از جنس نقره و فدیوم است.

عقیق یمنی حکاکی حر رضا قربانی

توجه : انگشترهای زیر موجود نبوده و ارائه تصاویر صرفا جهت آشنایی علاقمندان با آثار حکاکی میباشد

************************************

انگشتر خط حُرّ جزع یمانی f343انگشتر عقیق یمن خطی f426انگشتر مردانه عقیق یمنی f430انگشتری مردانه خط حرّ 2601انگشتری خط حر 2602انگشتری خطی حر 2603انگشتری رضا قربانی 2604انگشتری خطی حر 2605انگشتر خط استاد قربانی 2606انگشتر خط مبین 2607انگشتری خط مبین عجمیانگشتری یشم خط مبین عاشوراانگشتری خط مبین 2610انگشتر مردانه خط مبین 2611انگشتر نقره دست ساز خط مبین 2612انگشتر مردانه خط حر 2613انگشتر خط حر 2614انگشتر مردانه خط حر 2615انگشتر عقیق یمنی حکاک حرانگشتر عقیق سرخ خط حرانگشتر خط مبین 2618انگشتر عقیق مبین 2620انگشتر نقره مردانه مبین 2621انگشتر خط مبین آذریگردنبند عقیق خط مبین 2623انگشتر خط مبین 2624انگشتر خط مبین شیخ احمد ۲۶۲۵انگشتری مردانه خط مبین 2626انگشتر خط مبین تسبیحات اربعهانگشتر خط مبین رکاب صفوی ۲۶۲۸انگشتر مردانه خط مبین ۲۶۲۹انگشتر نقره دست ساز خط مبین ۲۶۳۰انگشتر مردانه خط مبین ۲۶۳۱انگشتر مردانه نقره خط مبین ۲۶۳۲Angoshtar Noghre Mardane Aghigh Mobin ۲۶۳۳رکاب صفوی طهران آذری خط حرّرکاب دست ساز نقره خط مبین ۲۶۳۵عقیق خطی صلوات مبین 2636عقیق خط حر 2637انگشتر مردانه خط مبین 2638انگشتر نقره عقیق خط مبین 2639یشم حکاکی رضا قربانی حر 2640انگشتر مردانه خط حر 2641انگشتر جزع خط حر 2642انگشتر خطی مبین نقره 2643انگشتر رکاب مظهری خط حر 2644انگشتر نقره مردانه عقیق خط مبین 2645انگشتر عقیق خط حر کد f166انگشتر عقیق نباتی یمنی مبین 8019انگشتر خطی نقره مردانه دست ساز f181گردنبند عقیق یمنی خط حر کد f144انگشتر عقیق خطی حکاکی حر f109انگشتر عقیق یمن خط حر کد f170انگشتر عقیق خط حر f185انگشتر عقیق کبود خط مبین کد 8061گردنبند عقیق خطی نقره 7077انگشتر فدیوم خطی حر f357انگشتر عقیق خطی یا قدیم الاحسان 8372انگشتر عقیق یمنی خطی 7058

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.