گردنبند طلای قدیمی

طلا در طبقه بندی عناصر طبیعی در گروه مس قرار می گیرد. در سیستم کوبیک متبلور می شود و بلورهای آن به شکل اکتائدر و بندرت دودکائدر، هگزائدر و تراپزوئدر با آرایش شبکه ای مکعب با سطوح مرکز دار می باشند، ولی طلا اغلب به صورت رشته ای و شاخه شاخه از شکل افتاده است. بلورهای مکعبی طلا نادرند. طلا که فلز نجیبی است (سختی 5/2 تا 3 بر اساس مقیاس موس) می تواند در اثر آلیاژ شدن با مس و دیگر فلزات سخت گردد. بیشتر طلاها مقداری نقره دارند. طلای خالص چگالی بالایی دارد و وزن مخصوصش 3/19 است که وقتی نقره همراه آن بیشتر باشد به 6/15 نزول می کند.طلا دارای سطح شکست تیز، کدر، با جلای فلزی به رنگ زرد و با رنگ خاکه زرد بوده و بسیار چکش خوار و مفتول شدنی است.طلا به واسطه خاصیت چکش خواری و وزن مخصوص زیاد از پیریت، کالکو پیریت و میکاهای تجزیه شده زرد رنگ مشخص می شود. طلا معمولا به صورت دانه های پراکنده در رگه های کوارتزی با پیریت و دیگر سولفورها، یا به صورت دانه های گرد یا گاه تکه های غلنبه در رسوبات رودخانه ای یافت می شود. سنگهای معدنی غیر از خود طلا شامل سلنورهای طلا و تلورهای طلا می باشد.

Tuthankhamun_Egyptian_Museum

کانی های اصلی طلا:

طلا در طبقه بندی عناصر طبیعی در گروه مس قرار می گیرد. در سیستم کوبیک متبلور می شود و بلورهای آن به شکل اکتائدر و بندرت دودکائدر، هگزائدر و تراپزوئدر با آرایش شبکه ای مکعب با سطوح مرکز دار می باشند، ولی طلا اغلب به صورت رشته ای و شاخه شاخه از شکل افتاده است. بلورهای مکعبی طلا نادرند. طلا که فلز نجیبی است (سختی 5/2 تا 3 بر اساس مقیاس موس) می تواند در اثر آلیاژ شدن با مس و دیگر فلزات سخت گردد. بیشتر طلاها مقداری نقره دارند. طلای خالص چگالی بالایی دارد و وزن مخصوصش 3/19 است که وقتی نقره همراه آن بیشتر باشد به 6/15 نزول می کند.طلا دارای سطح شکست تیز، کدر، با جلای فلزی به رنگ زرد و با رنگ خاکه زرد بوده و بسیار چکش خوار و مفتول شدنی است

Nugget gold with quartz

طلا به واسطه خاصیت چکش خواری و وزن مخصوص زیاد از پیریت، کالکو پیریت و میکاهای تجزیه شده زرد رنگ مشخص می شود. طلا معمولا به صورت دانه های پراکنده در رگه های کوارتزی با پیریت و دیگر سولفورها، یا به صورت دانه های گرد یا گاه تکه های غلنبه در رسوبات رودخانه ای یافت می شود. سنگهای معدنی غیر از خود طلا شامل سلنورهای طلا و تلورهای طلا می باشد.

کانی های اصلی طلا:

1- کالاوریت Calaverite با فرمول Au Te2 این کانی طلا در سیستم مونوکلینیک متبلور شده و به صورت منشورهای تیغه ای و شیار دار، غالبا دوقلو و توده های دانه ای پیدا می شود. رنگ این کانی از زرد برنزی تا سفید نقره ای متغیر است. خط اثرش خاکستری مایل به زرد تا خاکستری متمایل به سبز است. سختی اش 5/2 تا 3 و وزن مخصوصش 31/9 می باشد. کالاوریت فاقد رخ بوده و کدر و شکننده است. این کانی دارای جلا ی فلزی می باشد. در اسید نیتریک گرم حل می شود و طلای فلزی در محلول قرمز آزاد می سازد. اختلاف آن با پیریت، سختی کمتر و داشتن بلورهای طویل است. قابل ذکر است که مقدار طلای کالاوریت تا 44% می رسد. این کانی معمولا در رگه های هیدروترمال حرارت پائین تشکیل می شود.

2- سیلوانیت Sylvanite با فرمول Ag,uA ) Te2 ) این کانی نیز همانند کالاوریت در سیستم مونو کلینیک متبلور شده و به صورت منشورهای کوتاه و ضخیم، که برخی دوقلواند و نیز به شکل ستون، چوب بست یا دانه ای پیدا می شوند.سیلوانیت احتمالا هم ساخت کالاوریت است ولی برخی از محلهای فلزی توسط نقره اشغال شده است. رنگ این کانی از خاکستری فولادی تا سفید نقره ای متغیر است و رنگ خاکه آن خاکستری متمایل به زرد است. سختی آن 5/1 تا 2 و وزن مخصوصش 11/8 است. سیلوانیت دارای جلای فلزی درخشان، کدر و شکننده است. سطح شکست آن ناصاف بوده و دارای کلیواژ کامل (010) می باشد. سیلوانیت در اسید نیتریک حل می شود و طلای فلزی آزاد می سازد. اختلاف آن با کالاوریت در داشتن رخ و سختی کمتر است. ضمنا مقدار طلای سیلوانیت 30% است.این کانی نیز در رگه های هیدروترمال حرارت پائین تشکیل می شود.

3- کرنریت Krennerite با فرمول Au,Ag ) Te2 ) این کانی در سیستم ارتو رمبیک متبلور می شود.سختی کرنریت 5/2 وزن مخصوصش 62/8 است. مقدار طلای کرنریت معمولا کمتر از کالاوریت است و حداکثر به 44% می رسد. نسبت طلا به نقره در این کانی 4:1 می باشد. کرنریت گسترش زیادی دارد ولی از لحاظ استخراج طلا اهمیت زیادی ندارد.

4- پتزیت Petzite با فرمول Ag3,Au ) Te2 ) سختی این کانی 5/2، وزن مخصوصش 13/9 می باشد و مقدار طلای آن تا 25% می رسد. رنگ این کانی خاکستری تا سیاه است و جلا ی فلزی دارد. رخ این کانی مکعبی و شکست آن مختصری صدفی است.

5- مونت برایتیت Montbrayite با فرمول َAu2 Te3 این کانی دارای سختی 5/2 و وزن مخصوص 9/9 می باشد. مقدار طلای مونت برایتیت تا 50% می رسد. این کانی یک تلوروید کمیاب است.

6- ناژیاژیت Nagyagite با فرمول Pb5 Au ( Te,Sb ) 4 S -8 سختی این کانی 1 تا 5/1 و وزن مخصوص آن 5/7 می باشد. مقدار طلای ناژیاژیت تا 7/12 % می رسد. یک کانی نادر بوده و اکثرا در کانسارهای ساب ولکانیک-گرمابی تشکیل می شود.

7- مالدونیت Maldonite با فرمول َAu2 Bi سختی این کانی نا مشخص و وزن مخصوص آن 7/15 می باشد. مقدار طلای آن 65% است.جزء کانی های نادر بوده و در کانسارهای حرارت بالا تشکیل می شود.

8- اروشیبنیت Aurostibnite با فرمول Au Sb2

 

کانی های فرعی طلا:طلای خالص در طبیعت بسیار کم است و آنچه اصطلاحا به آن طلای خالص یا native گفته می شود، در واقع طلایی است که 4 تا 15 درصد جرمی، دارای ایزومرف نقره می باشد.

1- الکتروم Electrum با فرمول Au,Ag اگر مقدار نقره در اختلاط کانی از 15 درصد جرمی بیشتر شود، کانی الکتروم با رنگ زرد کم رنگ تا سفید که در حقیقت کانی حد واسط بین نقره و طلاست، بوجود می آید. گاهی مقدار نقره تا 50% جرمی در ساختمان الکتروم بالا می رود.

2- کوشتلیتKustelite با فرمول Ag,Au در این کانی نقره در اختلاط کانی بیشتر از 80% جرمی می باشد.

3- پورپزیت Porpesite این کانی علاوه بر نقره و طلا همراه با پالاریوم و رودیوم نیز دیده شده است. مقدار پالادیوم بین 5 تا 11 درصد تغییر می کند و کانی پورپزیت حاصل می شود.

4- بیسموتو اوریت Bismutho_aurite با فرمول Au,Bi چنانچه طلا با بیسموت تا 4 % جرمی همراه باشد، این کانی حاصل می شود.

5- طلای کوپریفر Ore cuprifer به طلای مس دار اطلاق می شود.

6- رودیت Rodite با فرمول( Au ( Pt.Rh.Ir,Pd

7- کورشتیبیت Qurostibite از دیگر کانیهای فرعی طلا به شمار می رود.

اکسیدهای طلا:
اکسید طلای (Au2O)(I) گفته می شود که از ترکیب هیدروکسید پتاسیم رقیق با کلرید طلای (I) به وجود می آید ولی کاملا ناپایدار است و در مجاورت این هیدروکسید به طلا و یون اورات (AuO2) تجزیه می شود. با اضافه کردن هیدروکسید به محلول هایی که ترکیب های طلای (III) دارند رسوب Au(OH)3 یا به احتمال بیشتر هیدروکسید سس کویی اکسید (Au2O3) تشکیل می شود. این ماده آمفوتر است ولی بیشتر اسیدی است تا قلیایی. اورات های قلیایی مثل KAuO2 محلولند ولی اورات های قلیایی خاکی نامحلولند. اکسید طلای (AuO)(II) نیز تهیه شده ولی کاملا ناپایدار است

خواص فیزیکی :
برینل خواص فیزیکی طلا: طلای خالص بدون شک زیباترین فلزات است.این فلز جلای فلزی و رنگ زرد (وقتی به صورت تودهای یافت شود) دارد.و رنگهای سیاه، یاقوتی و زرشکی (وقتی به صورت عادی و پراکنده یافت شود) دارد. طلا چکش خوارترین فلز و رسانا ترین فلز بعد از نقره و مس می باشد که فلزی نرم و هادی بسیار خوب حرارت و الکتریسیته می باشد. علامت اتمی طلا Au می باشد. جرم اتمی طلا برابر با 9665/196، عدد اتمی آن 79 و شعاع اتمی آن pm144 است. طلا به صورت یک فلز سنگین و نیز” نجیب” طبقه بندی شده و در تجارت، مهمترین فلز در میان فلزات گرانبها تلقی می شود. فقط یک ایزوتوپ پایدار طلا وجود دارد و آنهم ایزوتوپ 79 آن است. طلا دارای تقریبا 24 ایزوتوپ رادیو اکتیو است. رنگ این فلز زرد سیر می باشد ولی وقتی از روشهای فراریت یا رسوبی بدست می آید به رنگ بنفش سیر، ارغوانی و یا قرمز سیر دیده می شود.

نقطه ذوب طلا 18/1064 درجه سانتیگراد و نقطه جوش آن 2856 درجه سانتیگراد و جرم حجمی آن gr/cm3 32/19می باشد. سختی این فلز بر حسب مقیاس موس برابر با 3-5/2 و باطلا در مقایسه با دیگر فلزات از خاصیت ورقه و مفتول شدن زیادتری برخوردار است. طلا را می توان به صورت ورقه ای با ضخامت mm00001/0و مفتولی به جرم 0005/0 گرم در هر متر در آورد. آلیاژ آن با مس ، قرمزتر، سخت تر و قابلیت گداخته شدن بیشتری تا طلای خالص را دارد. همانند دیگر فلزات گرانبها، طلا در ایران بر حسب “مثقال” که برابر 4/4 گرم است و در خارج با مقیاس “تروی troy ” می سنجند که هر اونس تروی معادل با 103431/31 گرم می باشد. از خواص منحصر به فرد طلا، قابلیت چکش خواری و رنگ زرد مایل به قرمز براق آن است. به وسیله الکترولیز، می توان صفحاتی به ضخامت 00001/0 میلی متر، و با کشش می توان مفتولی به قطر mm 0/006 از طلا را بوجود آورد. 1 گرم طلا تا طول 3 کیلو متر قابل کشش است. مقدار ناچیزی از فلز سرب، بیسموت، تلور، سلنیم، آنتیموان، قلع و آلومینیوم، طلا را شکننده می کنند. مقیاس مساوی با 5/18 است

خواص شیمیایی :
خواص شیمیایی طلا: خواص شیمیایی طلا: از لحاظ شیمیایی طلا یکی از کم فعالترین فلزات به شمار می رود. این فلز در تماس به هوا کدر نمی شود. در مقابل قویترین محلولهای قلیایی پایدار است و در تماس با تمام اسید های خالص، به جز اسید سلنیک، کاملا مقاوم است. برای حل کردن طلا به نحو شیمیایی بهترین راه این است که آن را در مخلوط یک مول اسید نیتریک و سه مول اسید کلرئیدریک که به نام تیز آب سلطانی مشهور است، قرار دهیم. 3HCl + HNO3 + AU ________ AuCl3 +2H2O + NO طلا همچنین می تواند با برم در دمای اتاق و فلوئور، کلر، ید و تلوریوم در دماهای بالاتر ترکیب شود، یکی از خصوصیات جالب طلا این است که می تواند به صورت سولی و یا کلوئیدی در آید. سولی های آبی طلا بر حسب اندازه ذرات آن می توانند به رنگهای قرمز، آبی یا ارغوانی در آیند. سولی زیبای کاسیوس CASSIUS را می توان با اضافه کردن کلرید قلع (II) به ترکیبات طلا بدست آورد. طلا در ترکیبات در ترکیبات مختلف خود به صورت +1 و +3 ظرفیتی ظاهر می شود. طلا تمایل بسیار زیادی در تشکیل کمپلکسهایی دارد که در آن همیشه به صورت +3 ظرفیتی می باشد. ترکیبات +1ظرفیتی طلا خیلی پایدار نیستند و عموما به ظرفیت +3 اکسیده شده یا اینکه به صورت فلز آزاد احیاء می شوند. تمام ترکیبات طلا، اعم از 1 ظرفیتی یا 3 ظرفیتی اکسید شده یا اینکه به طورت فلز آزاد احیاء می شوند. البته این یک قاعده کلی است که ترکیبات فلزات غیر فعال (نجیب) به آسانی به فلز مربوطه می توانند احیاء شوند، در حالیکه در مورد ترکیبات فلزات فعال به آسانی میسر نیست.
طلا بر خلاف نقره و مس می تواند تشکیل ترکیبات آلی فلزی حقیقی دهد که همگی نیز پایدارند. طلا و گوگرد را اگر با هم حرارت دهیم ترکیب نمی شوند، ولی این فلز در پلی سولفیدهای قلیایی حل شده و تیواوریت ها و احتمالا بعضی از تیواوریت ها را بوجود می آورند طلا 18 ایزوتوپ داشته و نیمه عمری در حدود 7/2 روز دارد. ترکیبی از 1 بخش اسید نیتریک با 3 بخش اسید هیپو کلریک “آکوارجیا” (aqua regia) یا به فارسی تیز آب سلطانی نامیده می شود. که می تواند طلا را در خود حل نماید و بدین دلیل به این نام خوانده می شود، که می تواند شاه فلزات (king of metals) را در خود حل نماید. طلایی که در دسترس ما می باشد طلای تجارتی نام دارد که خلوص 999/99+ درصد را دارا می باشد. وزن مخصوص طلا بر اساس مقدار دما و عوامل دیگر متغیر می باشد.

زمان نیمه عمر :
طلای رادیواکتیو198 Au برابر با 7/2 روز است و از این ایزوتوپ در ردمان پزشکی بهره می گیرند. همچنین این ایزوتوپ مصارف صنعتی متعددی به عنوان یک ردیاب دارد و از آن در مطالعات حرکات رسوب کف اقیانوس ها در سواحل و اطراف استفاده می شود. طلا همچنین در فرآیندهای صنعتی عامل بسیار خوبی در برقراری و تمرکز انرژی حرارتی است. در بعضی از ادارات برای ممانعت از انتقال انرژی شیشه پنجره ها را با پوششی از طلا می پوشانند تا بتواند به مقدار زیلدی از حرارت فصل تابستان بکاهد و برعکس نگذارد که حرارت داخل اتاق به خارج در فصل زمستان منتقل گردد و در ضمن، نور بسیارمطلوبی نیز بتواند وارد اتاق بشود. برای آب کردن یخ و برف روی شیشه بعضی از هواپیماها، کشتی ها و لکوموتیوها از طلا استفاده می شود. بعضی از کمپلکس های طلا مثل فسفیت ها که معمولا دارای ترکیبات آلی گوگردی نیز هستند توانسته اند در درمان بیماری آرتوروز مفاصل مفید واقع شوند.

کارآیی طلا به عنوان کاتالیزور در واکنش های هیدروژن دهی و هیدروژن زدایی مورد مطلعات بسیار وسیعی قرار گرفته ولی هنوز آنقدرها از این فلز برای این منظور استفاده نشده است.
البته مخلوط طلا و پالادیم کارآیی بیشتری تا پالادیم تنها به عنوان کاتالیزور در بعضی از فرآیندهای مخصوص هیدروژن دهی و زدایی دارد ولی طلا هنوز هم در مقایسه با فلزات گروه پلاتین در این موارد از اهمیت کمتری برخوردار است. از طلای با خلوص +999/99% در ساخت بعضی از استانداردهای شیمیایی و فیزیکی استفاده می شود.

سایر مطالب در مورد طلا

مواد جایگزین:
هیچ فلز یا آلیاژ جایگزین، کلیه ی خواص مطلوب طلا را، دارا نمی باشد. تنها عاملی که می تواند مسئله ی جایگزینی را شدت بخشد، قیمت بالای طلا است، به طوری که با افزایش قیمت طلا در دوره ی زمانی 80-1979 چند سازمان استفاده کننده از طلا، تشکیل کمیته هایی را دادند، تا در این رابطه تحقیق کرده و راه هایی را برای کاهش مصرف طلا در محصولات مختلف خود، تعیین کنند.
کاربرد پالادیم و پلاتین به عنوان جانشین، نیز ارتباط نزدیکی به قیمت داشته و مصرف کننده بیشتر تمایل به طلا دارد. در صنایع الکترونیک چند ماده ی جایگزین از قبیل آلیاژ(نیکل-قلع)، پالادیم یا (پالادیم-نقره) می توانند به کار گرفته شوند که اغلب آنها با پوشش نازکی از طلا همراه بوده و این پوشش آنها را از اکسید شدن حفظ می کند. در حال حاضر طلا، جایگاه اصلی خود را در زیورآلات و صنعت حفظ کرده است.

محصولات فرعی ( طلا به عنوان یک محصول فرعی ):
ببیشتر طلای جهان از معادنی تامین می شود که در آنها طلا محصول اصلی است. اما مقادیر مهمی نیز در حین تصفیه ی فلزات دیگر به ویژه مس بازیابی می شوند. در ایالات متحده ی آمریکا در طول سال 1983 حدود 20% کل تولید، محصول فرعی استخراج فلز پایه به ویژه مس بود. طلا در چندین کشور، از کانی های مس بازیابی می شود. برای مثال این فلز از کانی های نیکل در کانادا، از کانی های پلاتین در آفریقای جنوبی بازیابی شده و سایر کشورهایی که در آنها طلا به عنوان یک محصول فرعی مهم بازیابی می شود، عبارتند از:
فیلیپین، استرالیا، گینه ی جدید، مکزیک و شوروی.
در ایران نیز از معدن مس سرچشمه ی کرمان طلا به عنوان یک محصول فرعی به دست می آید. نقره به خاطر همراهی و ارتباط آن با طلا در کانی ها به عنوان یک محصول، همراه تمامی عملیات استخراج طلا می باشد. در تصفیه ی نهایی طلا به عنوان یک محصول فرعی، در کشور ایالات متحده ، مقادیر مهمی از فلزات خانواده ی پلاتین( به ویژه پالادیم ) نیز بازیابی می شوند. در سرتاسر جهان، کانی های طلا و کانسارهای آبرفتی محصولات فرعی ارزشمندی را فراهم می آورند. برای مثال می توان به چندین معدن طلای مهم آفریقای جنوبی اشاره کرد که در آنها اورانیم به عنوان محصول مهم همراه تولید می شود

ذخایر طلا و همراهان آن
عموما طلا، با سولفید های فلزی غیرآهنی و کانی های وابسته به آن، ارتباط بسیار نزدیکی دارد و اغلب با این سولفیدها و یا محصولات ناشی از اکسید شدگی آنها همراه است. این همراهان طلا عبارتند از:
کالکوپیریت، اسفالریت، گالنیت، آرسنوپیریت، پیریت، آنتیمونیت، لیمونیت و کوارتز.

آنتیمونیت
آنتیمونیت معمولا به صورت بلورهای ستونی(columnar) و سوزنی یا اینکه به صورت شعاعی پدیدار می شود و به ندرت به صورت آگرگات در کوارتز دیده می شود، ترد و شکننده بوده ، رنگ آن خاکستری سربی و دارای جلای فلزی می باشد.

لیمونیت ( کانه آهن قهوه ای )
انباشتگی و تراکم این کانی در قسمت های آلتره شده ی کانه ی سولفیدی، از این جهت قابل توجه است که در بعضی مواقع دارای مقادیر زیادی از طلا می باشد
کوارتز بیشتر از دیگر کانی ها، طلا را همراهی می کند. بدین سبب اغلب در رگه های کوارتزی وجود دارد. طلای آشکار(visible gold) اغلب در کوارتزهای زرد – قهوه ای با ادخال های اخری (ochreous) دیده می شود.

کانی هرزه سنگ طلا
کانی هرزه سنگ طلا، معمولا کوارتزاست، اما کربنات ها، تورمالین، فلوئوراسپار ( فلوئورید کلسیم CaF2 ) و مقدار کمی از کانی های غیر فلزی نیز ممکن است به عنوان هرزه سنگ (Gongue) طلا وجود داشته باشند. طلا معمولا در سولفیدهای فلزات پست(Basemetals) و کانی های وابسته ی آن، جای می گیرد.
به طور کلی کانسارهای طلا را به دو نوع تقسیم بندی می کنند

الف- کانسارهای برجا
در کانسارهای برجا طلا همراه سنگ های آذرین اسیدی عمیق و بینابین و به ندرت در سنگ های آذرین خروجی پیدا می شود. در هر صورت همراه کوارتز در رگه های کوارتزی، همراه کانی های کلسیت، باریت، فلورین، آلاباندین(Alabandin) و همچنین همراه کانی های فلزی مانند: پیریت، بلند، کالکوپیریت، کانی های نقره و کانی های تلور(Te) و خیلی به ندرت همراه سلنیم (Se) است.

ب- کانسارهای آبرفتی
از تخریب کانسارهای برجا و حمل و نقل آن به وسیله ی عوامل طبیعی، کانسارهای آبرفتی تشکیل می شود و تجمع طلای ناب در این صورت در بستر رودخانه ها و دریاچه های بسته، انجام می گیرد، در آن صورت طلا همراه سایر کانی های سنگین مانند کرندوم (Corundum) و زیرکن (Zircon)و منازیت (Monazite) و کاسیتریت و نارسنگ (Garnet) و بالاخره مگنتیت (به شکل ماسه سیاه) است. در پوسته ی زمین، تخمین زده می شود که دارای مقدار متوسط 0001/0 اونس طلا به ازای یک تن کوچک یا 5/3 قسمت در بیلیون (3/5PPB) طلا باشد. سنگ های رسوبی به ویژه ماسه سنگ ها از درصد بیشتری طلا برخوردارند. درمیان سنگ های آذرین، مقدار متوسط طلا در سنگ های مافیکی (mafic) تیره فام کمی بالاتر بوده و نسبت به سنگ های فلسیک (Felsic) پایین تر است. آب دریا نوعا دارای 011/0 (PPB) طلا می باشد، هرچند این مقدار از لحاظ مکانی از 44(PPB) تا 0/001(PPB) در نوسان است و مقدار طلا در آب های سطحی همانند آب دریا، در همان محدوده بوده و وابستگی زیادی به منبع آن پیدا می کند. برای نمونه آب هایی که از معادن طلا در یاکوت جنوبی (Yakut) در شوروی جاری می شوند، شامل مقدار متوسط 0/7(PPB) تا 0/9(PPB) طلا می باشند.
در ایالات کلرادو آمریکا، پساب حاصله ازمعادن طلا و نواحی دیگر شامل 0/15 pbb طلا هستند. لازم به یادآوری است که چشمه های آب گرم معمولا نسبت به آب های دیگر از درصد بیشتر طلا برخوردارند و کانسارهای طلا در بسیاری از انواع سنگ ها یافت می شوند. کانسارهای هیدروگرمایی در سنگ های آذرین واسطه ای و اسیدی و آبرفت های رسوبی (Silty) سنگ های کربناته ی رگه دار و در سنگ های متامرفیک (Metamorphic) یا رسوبی سیلیسی یا آلومینی، به طور معمول تری ظاهرگشته و دیده می شود.
اصولا کانسارهای طلا دارای منشاهای زیرند: هیدروگرمایی(Hydrothermal) ، هیدروگرمایی- متامرفیک (Hydrothermal Metamorphic) ، متامرفیک، آبرفتی(رگه ای، توده ای و پراکنده) و جوش سنگ ها (free gold placer component to the mineralized conglomerate) (لایه های سطحی، شکاف های باریک ایجاد شده در طول زمان).

طلا اساسا، همان طوری که گفته شد، به صورت فلز طبیعی رخ داده و با نقره و دیگر فلزات تشکیل آلیاژ می دهد و همچنین به صورت تلورید ها (Tellurides) ظاهر می شود. از جمله آلیاژهای طلا می توان به الکتروم (Electrum) آلیاژ طلا و نقره اشاره کرد و البته سایر مواد معدنی طلا کمیاب بوده و طلا معمولا همراه با سولفیدهای آهن، نقره، آرسنیک، آنتیموان و مس می باشد. اگرچه غنی ترین کانسارهای رگه ای از نوع رگه ای شکاف دار همراه با گانگ کوارتزی (Quartz Gangue) مانند بونانزس (Bonanzas) می باشند، لکن طلا بیشتر از کانسارهای عظیمی که عیارشان متوسط است استخراج می شود.

در آفریقای جنوبی برای مثال، کانی های طلا با 10/2 اونس طلا در تن مورد عملیات بهره برداری قرار می گیرند و در کنار آن معادنی وجود دارند که در آنها کانی های مربوطه در هر تن 69/0 اونس طلا موجود است. کانی های طلای ایالات متحده ی آمریکا، به طور متوسط 1/0 اونس یا کمتر طلا در هر تن دارند، هر چند امروزه با بهره گیری از روش های جداسازی و بازیابی ویژه ای ( فرآیند جداسازی کپه ای شیمیایی ) کانی های با کمتر از 1/0 اونس طلا در تن را می توان مورد بهره برداری قرار داد.

منشا طلا:
بیشتر ذخایر طلا، دارای منشا آذرین بوده و یا اینکه از تمرکزهای سطحی، سرچشمه می گیرند، و تعداد کمتری از ذخایر طلا بر اثر کنتاکت متاسوماتیسم به وجود می آیند، اما ذخایر رگه ای اکثرا در اثر محلول های هیدروترمال حاصل می شوند. بین رگه های طلادار و سنگ های نفوذی یک ارتباط گسترده وجود دارد که پیوند این دو را، به وضوح مشخص می کند. طلا در توده های معدنی از منشا گرمابی، همراه پیریت، میسپیکل کوارتز و یا همراه رودوکروزیت( Rhodochrosit ) و سایر کانی های منگنز و باریتین تشکیل می شود.

رگه های نوع اول ( سولفید طلا، کوارتز طلادار ) توده های معدنی قدیمی و قاعدتا، بدون نقره بوده و با سنگ های آذرین درونی مربوط هستند، این رگه ها گاهی با پدیده ی متاسوماتوز، بستگی دارند. تمرکزهای مکانیکی، ذخایرعظیم پلاسری را به وجود می آورند که این پلاسری های طلادار برای استخراج طلا ، امروزه بسیار مهم هستند و در داخل ماسه ها و شن ها به همراه سایر فلزات سنگین، طلا دیده می شود. مقدار طلا در پلاسرها تا چند دهم گرم در تن نیز می تواند از نظر اقتصادی مناسب باشد.
ذخایر سوپرژن دارای مقدار ناچیزی طلا هستند

چگونگی پیدایش پلاسر طلا:

ذخایر طلای پلاسری ، در نتیجه ی هوازدگی و تخریب سنگ های طلادار، حاصل می شوند . تغییرات دما، آب و حلال های طبیعی، سنگ ها را تجزیه و تخریب کرده و طلا را آزاد می نماید، سپس محصولات هوازدگی توسط آب های جاری حمل شده و در ضمن تا حد اندازه های کوچکی خرد می شوند بنابراین مقدار طلای بیشتری آزاد می شود.
طلا به خاطر داشتن جرم حجمی بالا ، در میان توده های سیلت، ماسه و گراول جایگزین شده و به وسیله ی جریان رودخانه حمل می گردد بیشتر مواقع طلا مانند مواد سبک تر به مناطق دورتر حرکت می کند و در زمانی که سرعت جریان رودخانه برای حمل طلا به نقاط دورتر کافی نیست، مستقر شده و معمولا بر روی سنگ بستر متمرکز می شود و اصولا جرم حجمی بالای طلا در مقابل عمل حمل و نقل به آن مقاومتی مشابه به دانه های درشت تر از ماسه می دهد.
تشکیل پلاسرهای عظیم، با به وجود آمدن یک سطح مبنای جدید در منطقه که ناشی از تخریب عمیق و شدید سنگ هاست، همراه می باشد.ذخایر طلای پلاسری معمولا در مناطقی که رگه های طلادار وجود دارند یافت می شوند ولی ذخائر موجود در رگه ها ممکن است بسیار کمتر یا ریزدانه تر از آن حدی باشند که از نظر اقتصادی قابل توجه باشد.
پلاسرها را به اشکال متنوعی تقسیم بندی می نمایند ولی می توان گفت که پلاسرها، نهایتا به دو گروه تقسیم بندی می شوند:
1- پلاسرهای کم عمق( پلاسرهای مدرن)
این گونه پلاسرها معمولا در داخل رودخانه ها و یا در نزدیکی آنها وجود داشته و توسط دیگر رسوبات پوشیده نشده است.
2- پلاسرهای عمیق( پلاسرهای قدیمی)
این پلاسرها در زیر انبوهی از سنگ های پیوسته coherent مدفون شده اند

 

انگشتر فدیوم رکاب شبکه عقیق خطی جدی موجود
بیوگرافی(زندگی نامه مختصر) استاد محمدحسین جدی : استاد ۳۰ اسفندماه سال ۱۳۰۶ هجری شمسی در تبربز چشم به جهان گشود.در کودکی ساعت سازی را نزد پدرش ، استاد جوادآقا ساعت…
انگشتر و انگشترشناسی Ring definition موجود
انگشتر چیست ؟ انگشتر به نوار باریک فلزی گفته میشود که عموما به شکل مدور ساخته میشود و جنس آن اغلب از فلزات و آلیاژهای گرانبها نظیر طلا ، نقره…
انگشتر رکاب فدیوم موجود
سوالی در بین علاقمندان به هنر انگشترسازی امروزها در جریان میباشد : آلیاژ فدیوم چیست؟ آلیاژ فدیوم Fedium یا Fidium از ترکیب دو فلز پالادیوم Pd و نقره Ag استحصال…
ساخت رکاب فیلی با روش ورق 111 موجود
مقدمه می خواهم در رابطه با چگونگی ساخت حرفه ای ،هنرمندانه و البته مدرن قالب انگشتر نقره مردانه دست ساز که معروف به رکاب فیلی می باشد مطالبی بنویسم. البته…
گردنبند قدیمی عقیق طبیعی موجود
مقدمه در طی دوران آشنایی با سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی متوجه موضوع مهمی شدم و آن موضوع این بود که در شناخت و تعریف جواهرات برای علاقمندان حد میانه…
موجود
زمرد سنگ تولد ماه اردیبهشت کلمه زمرد Emerald مترادف‌ رنگ‌ سبز است.رنگ سبز با شکوه زمرد، عشق به طبیعت را تجلی می‌بخشد. این‌ گوهر زیبا كه‌ همرنگ‌ طبیعت‌ و رنگ‌…
حمیرا ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ - ۶:۵۴ ب٫ظ

با سلام.من در حال اکتشاف معدن پلی متال هستم.مطالب جالب بود.

شفیعا ۲۰ آذر ۱۳۹۳ - ۷:۵۳ ب٫ظ

بسیار عالی بود
از گرد اورنده سپاس فراوان دارم

علی حلیمی ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۴:۲۹ ب٫ظ

سلام علی هستیم از افغانستان میخواستم اگه ممکنه دستگاهی ره برای شناسایی طلا معرفی کنید یا روشی ره که بتواند طلایی که از سنگ های سیلوانیت و امثال ان است به راحتی شناخت بسیار وقت تشخیص با تیزاب برای ما مشکل است و ما بسیار شدید این ره نیاز داریم برای تکمیل کردن راهنمای طلایاب ممنون.

حبیب ۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۳:۴۷ ب٫ظ

علی جان اخیرا مایعی از چین وارد میکنن که با ریختن مایع مربوطه در سنگ و ایجاد تغییرات رنگی در سنگ مورد نظر ، تا حدودی عیار طلای موجود در سنگ رو شناسایی میکنن

ارشیا ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ - ۵:۳۱ ب٫ظ

با سلام یه مقدار خاک در کف یک دره پیدا کردم که دونه های زرد رنگ زیادی داخلش است ممنون میشم روش تست طلا رو بهم بگید که معلوم بشه طلا هست یا نه .با تشکر

دختری از تبریز ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۶:۳۹ ب٫ظ

سلام تو یه دره ای که اب از وسط کوهها جاری بود توی گل و خاکش ریزه های زرد مثل طلا درخشان بود همون رود جاری رو دنبال میکردم اون ریزه هایی که مثل طلا درخشان بود همونطور ادامه داشت این دره تو تبریز هست .حالا شاید اونجا معدن طلا داره چون وقتی نور میزد ریزه هایی طلا درخشان میشدند. حالا اگه معدن طلا باشه چه مشتلقی به من میدید

سیستانی ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۳:۵۸ ب٫ظ

فروش معدن طلا
۰۹۰۱۶۶۵***

حسین ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۰:۰۶ ق٫ظ

سلام جاده سازی میکردیم سنگ پیریت پیدا کردم امکان داره نزدیک این مکان سنگ طلا پیداکنم البته براساس مطالعه که داشتم گفتم ممنونم

محمد اسماعئلی ۲۰ تیر ۱۳۹۵ - ۹:۰۸ ب٫ظ

با سلام خدمت شما . وتشکر بسیار بابت مطالب سودمند شما

شیوا ۲۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۴ ب٫ظ

سلام خسته نباشید.امروز یه مقدار سنک پیدا کردیم ک بهمون گفته بودن توش طلا داره ،از اونجایی که اسم سنگ هارو نمیدونم نمیتونم اسمشو بگم فقط میتونم بگم پوک هستش و وقتی سنگ هارو باز میکنیم داخلش زرد هست ولی اثری از طلا نیس.فقط یه پولک های ریز ک سیاه و کمی طلایی میزنن توش هست امکان داره طلا باشه.اون کسی ک اینارو بهمون داده مطمعنه که توش طلا داره.ممنون میشم جواب بدین

علیرضا ۷ آبان ۱۳۹۵ - ۰:۵۹ ق٫ظ

با سلام،اینجانب زمینی دارم که ذرات ریز طلا با خاک مخلوط است بعضی ها را با پنس میشه برداشت ولی خیلی ها را نمیشه ،تمنا میکنم راهنمایی کنید چگونه این ذرات طلا را از خاک جدا کنم.با تشکر

علیرضا ۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱:۰۵ ق٫ظ

با سلام ،ضمنا چون مقدار زمین زیاد است فکر کنم بازیافت ذرات طلا ی مخلوط خاک باصرفه تر بازیافت طلا از قطعات کامپیوتر باشد.در هر صورت ممنون میشم راهی را به این حقیر نشان دهید. با تشکر

پویا ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۸:۵۳ ب٫ظ

پویا هستم و کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دارم در حال حاضر در معدن طلا سبندان ناظر فنی اکتشاف و استخراج هستم. خوشحال میشم به دوستان کمکی کنم.

ممنون از مطالب نویسنده محترم.

محمد ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ ب٫ظ

من سنگی پیدا کردم از داخل چاه آب در عمق ۱۲ متری ودر عرض شش متری از زمین دانه دانه زرد رنگ داره شبیه طلا ولی نمی دونم بدونم که طلا هست یا نه از کجا. بدانم راهنمایی کنید لطفا ولی زردرنگ شبیه به طلا ست وهمش ریز دانه هست

احسان ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰:۰۵ ق٫ظ

سلام لطفا هر سوالی در رابطه با کانی های طلا ، و نوع استخراج طلا از خاک دارید تماس بگیرید فقط تماس , با ایمیل پاسخ داده نخواخد شد کارشناس حرفه ای در زمینه طلا و استخراج آن باتشکر

میثم ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰:۵۹ ق٫ظ

برای برداشت طلا تماس بگیرید قرارداد تضمینی

علی ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۳:۳۸ ب٫ظ

سلام چطوری باید فهمید زمین دارای طلا هست یانه کسی اگه میدونه خبر بده

علی ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۳:۴۲ ب٫ظ

زمینای طرف مارودخونه ابشار زیاد داره وجداازاینا اثاباستانی زیاد داره که سرسارازطلاست حتما ازهمینجا ها درشاوردن دیگه

فرهاد ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۴:۳۵ ب٫ظ

aUSA_GolfRefining

Covering all aspects of gold and silver. From finding scrap, to recovery and refining of precious metals.

Plz join us on Telegram.
به کانال ما ملحق بشید و پاسخ سوالات خود را دریافت کنید. استاد شیمی از آمریکا. آی دی مترجم
afarhdlotfi69

مرتضی ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱:۱۰ ق٫ظ

سلام خسته نباشین من ذرات ریز پولک مانند زرد درخشان. از داخل ماسه جمه اوری کرده ام تمیز وبدون ذره ای ماسه این ذرات درخشان چیست ایا طلاست یانه اگر طلانیست چه عنصری میتونه باشه که اینقدر زرد ودرخشانه من کجا باید ببرم نشون بدم که دقیق ازمایش بشه ومنو راهنمایی کنن

اکبر ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۷ ب٫ظ

با سلام ، روی تخته سنگی که طلا مثل زر پاشیده شده قیمتی داره

miner ۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹ ق٫ظ

سلام
طلا به این سادگی که فکر میکنید بصورت آزاد وجود ندارد.چیزهایی که شما میبینید بیشتر پیریت هستند و یا تیپ میکا و مسکوئیت میباشندوقت خودتان را با این شبه طلا نگیرید.

امیر ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲ ب٫ظ

با سلام مطالب عااااااااااااااااااااااااالی بودند ممنون.

خلیفه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ ب٫ظ

سلام لطفا با این شماره در زمینه استخراج طلا از سنگ تماس بگیرید ایمیل ندارم ۸۴۶۰۹۱۷۶۳۳۸۶۳

خلیفه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲ ب٫ظ

سلام و درود بر همه عزیزان ، باز هم ممنون ، بنده از خاک ، سنگ ، محلول ، سر باره ، میتونم فلزات سنگین طلا ، نقره ، پلاتین و پالادیوم را در حد خلوص ۱۰۰ درصد ، فقط از طریق شیمی به ۱۵ روش پیشرفته و کاملا حرفه ای استخراج کنم ، در صورت نیاز و تشخیص سنگ طلا از دیگر سنگها و همچنین کانی مورد نظر فقط تماس بگیرید بازهم تشکر ۸۴۶۰۹۱۷۶۳۳۸۶۳

مهدی ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۳:۴۵ ب٫ظ

با سلام . قطعه سنگی با شباهت ظاهری طلا در معدن رویت کردم . لطفا در خصوص چگونگی آنالیز و اکتشاف بنده را راهنمایی بفرمایید . تشکر

Saeed ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۳:۳۳ ق٫ظ

Slm
Man ye chndtayi sang tala daram
Chejuri mitoonam befrushameshun?

خلیفه ۵ آبان ۱۳۹۶ - ۷:۳۱ ب٫ظ

خلیفه
متخصص استخراج طلا از سنگ ، خاک و کانی میباشم
فقط تماس بگیرید
۶۸۶۳۷۶۰۹۱۸۴

خلیفه ۵ آبان ۱۳۹۶ - ۷:۳۹ ب٫ظ

خلیفه
طلا در طبیعت به صورت اتمی ، آزاد ، سیلکات در کانی های مختلف موجود میباشد ، جهت استخراج هر کدام باید از روشهای جدا سازی مختلف استفاده کرد ، فنو تکنولوژی هر یک از روشهای فرآوری فقط در انحصار افراد خبر میباشد

خلیفه ۸ آبان ۱۳۹۶ - ۷:۰۱ ب٫ظ

نمیدونم چرا هر چی شماره تلفنت مینویسم اشتباه مینویسی برا همین مجبور شدم شماره تلفنمو فارسی تایپ کنم
مهندس خلیفه مغز فنی در امور استخراج طلا ، پلاتین ، پالادیوم ، نقره ، رودیوم از خاک ، کنساندره ، سنگ ، کاتالیس ، مهلول ، سرباره
تلفن :
شصت و هشت شصت و سه هفده ششصد و صفر نهصد و هشتاد و چهار

خلیفه ۸ آبان ۱۳۹۶ - ۷:۰۵ ب٫ظ

استخراج طلا از خاک طلا
استخراج فلزات سنگین از خاک به صورت کاملا حرفه ای
مهندس خلیفه
تلفن :
شصت و هشت شصت و سه هفده ششصد و صفر نهصد و هشتاد و چهار

خلیفه ۸ آبان ۱۳۹۶ - ۷:۰۸ ب٫ظ

البته مطالبای که گذاشتین بد نیستین حقیقت طلا در طبیعت چیز دیگریست
استخراج طلا از خاک طلا
تلفن :
شصت و هشت شصت و سه هفده ششصد و صفر نهصد و هشتاد و چهار

خلیفه ۸ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۲۸ ب٫ظ

لعنت به این سایتتون که نمیتونه یه شماره رو درست ثبت کنه

مرتضی ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲ ق٫ظ

سلام ، ما یک قطعه زمین پدری داریم ، من چند رگه طلایی رنگ و نقره ای رنگ در دل کوه پیدا کردم به قطر نیم سانتی متر ، ادرس دقیق رو که نمیدم اما بدونید در منطقه آذربايجان هستش و در نزدیکی معدن طلا ، جهت مشاهده عکس نمونه سنگ ها به تلگرام بنده مراجعه کنید.
باتشکر از مدیر سایت پارس جواهر

علي ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱:۴۲ ق٫ظ

سنگهايي دارم كه نقره و طلا داره و در صد نقرش خيلي بيشتر از طلاش هست اين هارو با يه اسيد تقريبا از سنگها جدا كردم تيكه هايه نقره اي بيشتره ولي با دادن گرما تيكه هايه طالايه بيشتري داخلش نمايان ميشه اگه امكان داره راهنماييم كنيد ممنون ومچكرم

جلال ۲۸ آبان ۱۳۹۶ - ۰:۰۲ ق٫ظ

سلام با تشكر از گرد اورنده مطالب در جواب برخي از دوستان و راهنمايي كه پس از سه سال تجربه و پونزده سال معدن كاري به اين نتيجه رسيدم البته با تاييد استاد بزرگوارم براي طلا اناليز چون با ذوب كامل بايد باشد در ايران دقيق نيست .و قال كاري با سرب بدون نقره و كوره بدون الودگي پيشنهاد ميشه .دوست عزيز ديگه كه اسيد زديد نقره حل ميشه پس فلز نقره اي حتما نقره نيست .اينجانب معدن سرب و روي دارم و كارگاه قال كاري طلا اطلاعات اين سايت هم بسيار ارزشمند بود .متشكرم

بهزاد ۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸ ق٫ظ

سلام خدمت همه دوستان ممنون از سایت پارس جواهر بخاطر اطلاعات مفید و ارزشمند.
دوستان سنگی دارم که مخلوطی از طلا رنگ خود سنگ میشه گفت کمی سیاهه دوم اینکه اهن ربا میگیرم به سنگ می چسبه بنظر شما امکان وجود فلز اهن و طلا در سنگ امکان پذیره. ؟
عکس نمونه چطوری میتونم ارسال کنم. ؟
اگه میشه توضیحی راجب استخراجش بدین.

با سپاس فراوان از (Parsjawaher)
موفق و پیروز باشید.

الما ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰ ب٫ظ

سلام من چند نمونه ندول فسیلی پیدا کردم که رنگ ان زرد متمایل به نارنجی هست ، ایا امکان دارد طلا و مشتقات ان در این ندول موجود باشد ؟

علی ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۳:۴۰ ب٫ظ

سلام هموطن وعزبزان این اقای خ… یه کلاه بردار هست ماره وارد هست هیچ ادرس درستی نمیده یه وقت خاکی یا سنگ طلایی بهش ندید اول میگه پول هست واین حرف بعد خاک که تحویل گرفت فحش اگه این کار بکنی من داییم دادستان واینا وفحاشی فحاشی ها که به من داده هست من از نمونه که به ایسان دادم طلا استخراج کردم خلاصه حواستو جمع واصلا توجه نکنید خدا هدایتش بکنه خداوند نگهدارتان

حیدر ۴ تیر ۱۳۹۷ - ۶:۵۷ ق٫ظ

چطور میتوانم طلا را به شکل اسان تشخیص دهم زیرا منطقه ای که ما در ان زندگی میکنیم ذرات زرد طلایی در بستر رودخانه موجود است ولی نمدانم طلا است یا نه

خلیفه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۴۲ ب٫ظ

سلام جناب علی آقا شما وقتی مردم و تهدید میکنی و به دنبال اخاذی هستی از طریق خاک نامعلومی که داخلش طلا نداره و میگی که خاکت طلا داشته در صورتی اصلا نداره و مردم و دزد صدا میزنی ، خب معلوم از راه قانونی به مشکلتون رسیدگی میشه ، بعد ده تا فحش دادین ، دو تا فحش دریافت کردین ، در ضمن آدر س و شماره تلفنم موجود میباشد
بیخودی هم با عابروی مردم بازی نکنید

ممنون از سایت خوبتون

فواد ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰:۴۵ ق٫ظ

سلام خدمت دوستان محترم ، دوستان درخواست همکاری دارم ممنون میشم ،
بنده در حال آزمایش و فرکانس گیری هستم و نیاز شدید به خاکی دارم که ذرات زرد داخلش باشه حالا شاید خاک طلا هم باشه ، در کل نیازم به اندازه یک کیلو خاک هستش کمتر هم بشه مهم نیست حتی اگر به اندازه دو لیوان خاک هم باشه منت میزارید سرم ، خواهش دارم مخصوصا از شماهایی که زمینی دارید که همچین خاکی هستش خواهش میکنم برام بفرستید بخدا قسم خیلی دنبال این خاک گشتم پیدا نکردم و خیلی اتفاقی این پیامها رو دیدم ، لطفا برام ارسال کنید هزینه ارسالش هم بنده پرداخت میکنم واقعا منت میزارید ، لطفا هر کی داره برام بفرسته شماره خودم رو میزارم بخدا نه فروشنده هستم ونه توی کار خاک هستم صادقانه عرض کردم ، کرج هستم ۷۶۱۶۶۰

Hosein ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۴:۳۵ ب٫ظ

سلام
جناب فواد یه شماره بذار برات خاک و سنگ طلا دار بفرستم

محمد ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۲:۰۸ ب٫ظ

سلام
روستای ما رگه ها پیدا شده که در هر کیلو از اون رگه ها ۲و۳گرم طلا وجود داره،اینو از خودم نمیگم آزمایشات میگن
اگر کسی سرمایه کلانی داره و قصد خرید داره در خدمتم
مطمئنا ضرر نمیکنید

ابوالفضل ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۹:۵۴ ب٫ظ

سلام دوستان
از دوستان قالکار ممنون میشم منو راهنمایی نمایند.
در ذوب بار که مخلوطی از خاک طلا و کمک ذوبها میباشد در جه مرحله ای سرب باید اضافه کنیم و به هر کیلو بار چند گرم سرب اضافه کنیم . و سوال اخر اینکه چطوری طلا و نقره را از سرب جدا کنیم؟

abolfazl ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۹:۵۸ ب٫ظ

سلام از دوستان قالکار ممنون میشم منو راهنمایی فرمایند

jts ۲۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۴ ب٫ظ

سلام فرآیند قالگذاری تجربه و وسایل مخصوص نیاز دارد. مبحث اصلی در این فرآیند دمای مذاب, نو سنگ معدن مورد استفاده و بوته یا همان قال است. و شناخت کامل روند احیا و اکسیداسیون و محصولات حال از هر کدام از آنها براساس درجه حرارت و سنگ معدن استفاده شده و مباحث شیمیایی و نمودارهای یوتکتیک و یوتکتوئید. کمک ذوب مورد استفاده نیز بسیار مهم است که اگر از روش سنتی استفاده شود سرب نقش کمک ذوب را خواهد داشت. برخی از کانی های نقره دار نیازی به اضاف کردن سرب ندارند.مانند گالن و سروزیت

ابوالفضل ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۹:۰۲ ب٫ظ

دوست عزیز jts از اینکه جواب سوالهایم را دادین بسیار ممنونم . من از کودکی به این کار علاقه دارم یه کوره الکتریکی ساخته ام که دما را تا۱۲۰۰درجه بالا میبرم از سنگ طلادار که کریستالی هست استفاده کردم بعداز پودر کردن سیصدگرم کریستال بصورت ححمی کرنات اضافه نمودم و بعد کمی بوره به روی بار بوته اضافه کردم و بعد حرارت را تا ۱۱۰۹ رساندم و بار بوته خمیر مانند شد بعد حدود صدوپنجاه گرم سرب بصورت تکه تکه داخل بوته انداختم و بار بوته را بشدت بهم زدم متاسفانه نتونستم از حالت خمیری به حالت مذاب کامل دربیارم

حامد ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱:۱۲ ب٫ظ

سلام کسی میدونه قیمت پیریت چنده اگه میدونید لطفا جواب بدین

……….. ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۰:۰۱ ق٫ظ

باسلام جهت تهیه سنگ طلا تماس بگیرین

احمددوست ۹ تیر ۱۳۹۸ - ۶:۳۸ ب٫ظ

سلام.من یه خورده پیریت دارم .میشه فروخت؟ ممنون

محمد ۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۱۳ ب٫ظ

سلام محمدم مقداری سنگ پیداکردم که خیلی شبیه طلاست ولی نمیدونم چجوری بفهمم طلاست یانه؟لطفاراهنماییم کنیدممنون!!!

محمد ۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۱۶ ب٫ظ

ببخشیداگه سنگایی که پیداکردم پیریت باشن لطفا بگیدقیمتش چنده؟ارزش وقت گذاشتن روداره یانه؟؟

حمید ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۵:۰۵ ب٫ظ

سلام آیا از زرنیخ زرد هم میشود طلا گرفت

النا ۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹ ب٫ظ

سلام.دوستان پس ار تیزاب و حذف فلزات پایه ؛قطعات زرد بردهای الکترونیکی ؛تیزاب سلطانی کردم و با آزمایش و خطاهای بسیار بالاخره تونستم رسوباتی رو در ظروف ته نشین کنم.با قرار دادن فلز مس در تیزاب سلطانی در مدت زمانی مشخص ؛رسوبات حاصله ذرات زرد فلز طلا و همچنین ذراتی گلبهی رنگ و البته کلرید نقره جمع آوری شسته در کلرید ریک رقیق در ظرف مس حرارت داده تمام ذرات گلبهی زرد شده(نقره حل)
با ذرات طلای فلزی ته نشین شدن؛با صاف کردن و مجددآ آب جوشیده اضافه کردن ،نهایتا پودر خشک شده زرد رنگ را پس از حرارت دادن در کاسه استیل به رنگ زیتونی براق درآمده بود در بوته دستی با هواگاز ذوب کرده؛درهاون کوبیدم و طلاهای موجود درآن راجمع کرده و در ذوب بعدی جهت جمع کردن گراسه های موجود در مذاب اضافه کردم !!!!
حالا بعد از کوبیدن در هاون اصلا فلزی نیست و همه پودر شد!!
لطفا راهنماییم کنید.
پروسه ای که شرح دادم در مدت زمانی ۱۱ماهه بدون راهنما و البته راهنمایی های اشتباه دوستان ؛به سختی سپری شده و تقریبا تمام راههای بازبافت را یاد گرفته ام ؛الآ ذوب و رنگ طلا(گاها مذابم به رنگ سامپاینی؛صورتی؛قهوه ای روشن وبیشتر ؛زرد براق میشود اما فلز نمیشود البته گاهی جلای فلزی دارد اما در هاون کوبیده میشود
. امینی.
لطفا.

هادی ۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۵۲ ق٫ظ

با عرض سلام و خسته نباشید ما کارخانه فراوری مس و طلا داریم با مجوز و پروانه رسمی از صنایع معادناگر از دوستان خاک معدنی موجود دارن بنده در خدمت گذاری هستم

مهدی ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹ ب٫ظ

سلام استاد عزیز لطفا بگید چند فلز هست که یون مشابه یا کانی مشابه طلا رو دارن

علی ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۱۹ ب٫ظ

باسلام خدمت همه دوستان عزیز.بنده در ضمینه جداسازی طلا تجاربی کسب کردم.اگر دوستانی خاک یا سنگ طلا دارند و یا لوازم الکترونیکی.مایل به همکاری هستم.آیدی تلگرامم Sha@hsari@2022 درخدمتم

behrooz ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱:۱۹ ق٫ظ

سلام دوستان… من سنگهای با ارزش کمیاب مثل رودیم
و پلاتین وپالادیم دارم با آزمایش مدرک زمین شناسی
البته سنگ طلا هم دارم چند کیلو یی مهندس هادی
یا علی آقا جواب لطفا در ضمن سنگ من درصد طلا
۱۰درصد چقدر قیمت داره کیلوی… البته بقیه عنصر هاش ارزشمند

امید ۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۵ ب٫ظ

سلام خریدار سنگ طلا دار یا خاک طلا دار هستم به مقدار کم میخوام
ای دی تلگرامم @ meh67iraz

علی ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۳:۳۲ ب٫ظ

آموزش استخراج طلا از خاک و لوازم الکترونیکی.Sha20savari22@

Hosein ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱:۵۹ ق٫ظ

خاک و سنگ معدنی طلا برای خرید و فروش

مرتضی ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۳۹ ق٫ظ

سلام، در ایران طلای ناتیو ( قابل مشاهده با چشم )نداریم. ، اما پیریت های حاوی طلا وجود دارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و آموزش استخراج طلا و فلزات گرانبها از خاک به برنامه …. مراجعه کنید.

قادر رضایی ۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱:۵۹ ق٫ظ

با سلام نمیدونم چی بگم توی روستای ما طلا فراونه ولی متاسفانه دستگاه فلزیاب ندارم نمیدونم از کدوم کوه شروع به کندن بکنم لطفا یه نفر منو راهنمایی کنه

علی ۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۴:۰۹ ق٫ظ

علیزاده متخصص استخراج طلا از سنگ تلگرام ۰۰۲۹۳۰۴۸۹۱۵ . akoli.28

صادق ۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲:۰۰ ق٫ظ

یه مشت بیکار

زهرا ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰:۰۱ ق٫ظ

الکیه هیچ کس حرف راست نمیگه به کسی اعتماد نکنید

مهران ۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱ ق٫ظ

سلام و خستە نباشید.ممنون بابت اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین
ببخشید ایا شما شخص یا آزمایشگاهی میشناسید که بدون شک و تردید کار آزمایش را انجام بده.چند بار فرستادم بینالود و چند باری فرستادم زرازما ولی متاسفانه هیچ جواب درست حسابی نگرفتم .و چند باری هم خودم شخصا بردمش کوره قالکاری در تبریز جوابها کاملا متفاوت بودن .ممنون میشم راهنمایی کنید .

ناصر ۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۲:۴۵ ب٫ظ

سلام به دوستان
اگر کسی نیاز به مشاوره در زمینه‌ی فرآوری طلا داره از هر نوع سنگی من میتونم کمک کنم، دستگاه آنالیز جذب اتمی برای اندازه‌گیری کمی طلا تا ۱۰۰pbb هم موجود است، در ضمن خریدار خاک و سنگ طلا هم هستم

رضا ۲۴ تیر ۱۳۹۹ - ۲:۲۷ ق٫ظ

سلام خدمت کسی که زحمت کشیده و این مطالب ارزشمند رو با این دقت و ظرافت دسته بندی و جمع آوری کرده تا ما بتونیم از این مطالب جهت بالابردن سطح آگاهی مون نسبت به فلز نجیب و زیبای طلا بهره ببریم.
تشکر صمیمانه بنده را پذیرا باشید برادر عزیزم

اکبر از تبریز ۲۷ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۹ ب٫ظ

ارزش سنگ چخماق چقدره
استراج طلا از سنگ چخماق ایا به صرفه هست یا نه؟

بعد تو یکی از روستاهای ورزقان یه دره ای هست که پر از سنگ های بزرگ که رگه های سیلیت هست
از سنگ های با رگه سیلیت امکان داره طلا بوجود بیاد؟

چون من اینو میدونم که ررگه های کوارتز از سیلیت بوجود میاد.

دادگر ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۱:۱۸ ب٫ظ

سلام دوستان آیا از زرنیخ نیز طلا استخراج میشه….

صادق ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۲۹ ب٫ظ

سلام حدود دو کیلوگرمپودری ناشناخته رو بدست اوردم . رنگش طلایی و به شکل دانه های گرد در اندازه شکر . وزنش نسبت به حجم زیاده . چگونه مشخص بشه خاک طلاست تا به فکر فروش باشم

…………. ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲:۰۲ ب٫ظ

ببخشید می شه بگید چرا طلا جلای بسیار خوبی دارد؟

مرتضی ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱:۵۲ ب٫ظ

سلام هر از چند گاهی نگاهی به سایت شما میاندازم مطالب فوقالعاده ارزشمند هستند وممنون از این زحمت وجمع اوری مطالب از این سایت فقط مطبی به عرض دوستانی که پیامهای مختلف فرستاده اند دارم که تا انجا که این بنده حقیر اطلاع دارم اینه که هزاران سفر باید تا پخته شود خامی در این مسیر هم باید علم داشته باشید که زمان بسیاری طلب میکند هم باید تجربه کسب کنید وبعد از نیاز به سرمایه از دوستان عزیز خواهش میکنم به خیالات واهی وارد این کار نشوند باتشکر از همه مخصوصا سایت پارس جواهر

محمودحاجی کلاته ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۳:۰۶ ب٫ظ

باسلام فرهنگی بازنشسته هستم برای اینکه به گوشه خونه محدودنشم وعلاقه به دنیای سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی دارم به طبیعت خدارواوردم طبیعت خدابخیل نیست سنگهای زیادجالبی جمع اوری کردم هم پیاده روی میکنم ازاون طرفم سنگهای متفاوتی که ببینمومثل دمبل زدن بادوش میگیرم میارم سنگی دارم که روش دونه های طلای چسبیده به هم زیادی داره کاملابه اهنربامیچسبه وعقربه قطب نمارومنحرف میکنه رنگ سنگ میزبان سیاه وماسه ای هست تردهست ومثل خاکه میریزه ایاممکنه شهابسنگ باشه؟چون سنگهای دیگه ای هم دارم که رگه های طلادارن ولی جذب اهنربانمیشن…۴۰ تا۵۰کیلوهم سنگهایی دارم که ازمشهدوتهران دوستانی زنگ زدن که ایناطلای سفیدوپلاتین داره وممکنه معدنی اون حوالی پیدابشه ازدوستان خریدارویاسرمایه گزاردعوت به همکاری. دارم

SARIN ۹ آذر ۱۳۹۹ - ۷:۵۲ ب٫ظ

سلام. در خصوص برخی فلزات زرد که به طلای ابلهان (قصد توهین ندارم اسمشه)معروفه که ار ترکیب چند عنصر درست میشه در مورد سنگهایی با رنگ طلا اکثرا از ذرات برنج و مس و غیره درست شدن که بعید تو این ترکیبا طلا هم باشه ولی در کل ابزار و امکاناتی هست که میتونه چند فلزو با کمترین هزینه تشخیص بده و یا ذرات ریز طلا را از سایر ترکیبات جدا کنه . البته روش های بسیار دقیق و گرون هم هست حتی انالیز که تمام ترکیبات تشکیل دهنده سنگ یا فلزو با دقت زیاد تو یه لیست بهتون میده. من چند فلز یاب برا دوستان درست کردم هرچند صرف داشتن یک وسیله نمیشه ریسک کرد و روقت و هزینه زیادیو برا یافتن صرف کرد بایستی حتما اطلاعات اولیه باشه. در ضمن تو دام افراد شیاد با تبلیغات برد چند متری و دقت های عجیب و غریب نیافتید .برای اونا پول شما بهترین و راحترین گنج موجوده.

SARIN ۹ آذر ۱۳۹۹ - ۷:۵۹ ب٫ظ

جناب کلاته سلام. صرف جذب و یا عدم جذب سنگ به اهنربا نمیشه از بودن و حتی نبودن فلزات گران بها در سنگ مورد نظر چیزی گفت چرا که باید عناصر مختلف از هم تفکیک و بعد تست بشه. پیشنهاد میکنم ابتدا اطمینان حاصل فرمایید بعد خدا بزرگه

ali ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲:۰۳ ب٫ظ

شرکت زر آزما حدود۲۰۰ تومان میگیرد دقیقا آنالیز میکند

حامد ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲:۱۹ ق٫ظ

با سلام مطالبتون خییییلللیییی عالی بودن ممنون

محمد ۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۶:۰۹ ب٫ظ

سلام در صورت امکان راحتتربن راه تشخیص طلاع در سنگ وخاک را میخاستم

Farid ۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۳:۵۲ ق٫ظ

با سلام من معدن طلایی پیدا کردم ولی احتیاج به راهنمایی دارم برای استخراجش و طی مراحل قانونیش! از وجود طلا و نقره و …در ابعاد زیاد و از صحت طلا بودن و نقره بودن ان شکی ندارم چون در طی ۶ماه ازمایشات و نمونه برداری و از چند متخصص تاییدیه گرفتم . فقط راهنمایی و کمک برای استخراج میخوام! من خودم بچه تهرانم ولی معدن شهرستانه که معادن طلا و…. زیاد داره. با تشکر.

علیرضا ۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۰:۵۰ ق٫ظ

مطالب واقعا ارزشمندی ارائه شده ، دستتون درد نکنه ، فقط با توجه به وزن مخصوص طلا جای روشهای ثقلی خالیه!! کاش به این روش و حالتهای طلای مناسب این روش هم اشاره ای میشد..

محمد ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱:۲۲ ق٫ظ

با سلام. من یه سنگ زرد پیدا کردم . نسبت به حجمش خیلی سنگین تر هست به نظرتون میتونه طلا باشه و چطور باید توی خونه آزمایش کنیم که بفهمیم طلا هست یا نه .وزنش هم حدود۴ کیلو هست .
بعد یه رگه سنگ کوارتز دودی و تقریبا قرمز هم بلدم اگر کسی میتونه کار کنه یا بخره یا علی

delaram ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۱ ق٫ظ

سلام.کانی های اصلی طلا در ایران به چه شکل است؟

سعید ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰:۴۹ ق٫ظ

سلام لطفا به من یه کارشناس معرفی کنید جهت چند تا سوال در مورد سنگ طلا

شایان ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۴:۰۹ ق٫ظ

سلام . شوهر منم ی زمینی داره ک خاکش ی ورقه های ریزه طلایی هست . میشه راهنمایی کنید ک چی هست این ورقه ها بسیار ریزه طلایی آیا ارزشی داره

جاوید ۱۲ تیر ۱۴۰۰ - ۲:۱۳ ب٫ظ

سلام مهندس، روزتون بخیر و شادی ، مهندس دلیل اینکه طلا به کریستال کوارتز میچسبه یا بر عکس کوارتز به طلا میچسبه چی هست؟ آیا این دو به سمت هم ربایش دارند؟ دلیل کریستالیزه شدن طلا چی هست من دنبال اینم و متاسفانه رفرنسی پیدا نمیکنم

یوسف ۱۳ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰ ق٫ظ

سلام صبح بخیر
مهندس عزیز به نظر شما امکانش هست طلا در خاک به صورت پودری (ورقعه های بسیار کوچک) موجود باشه؟
سپاس

هانا ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۰۹ ق٫ظ

سلام یک ینگ طلا دارم میخواستم بدون ارزش چه قدر؟؟؟

هانا ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۱۰ ق٫ظ

سنگ طلا استخراج نشده؟؟

حامد ۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۵ ب٫ظ

سلام دوستان من چندین سال در زمینه سنگ شناسی و تست طلا مشغولم تست سیانید و اسید.
کسانی که خاک دارند و مایل به همکاری هستند تماس بگیرند.
۰۹۳****۱۱

حامد ۹ آبان ۱۴۰۰ - ۰:۰۳ ق٫ظ

دوستان چندین قطعه شهاب سنگ پالاسایت و سنگی موجود دارم برای فروش.
کسی علاقه مند بود برای خرید در خدمتم .
۰۹۳*****۱۱ شماره واتساپمم همینه.

حامد ۹ آبان ۱۴۰۰ - ۰:۰۸ ق٫ظ

تست خاک.
۰۹۳******۱۱

عبدالرحیم ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۶:۵۷ ب٫ظ

سلام در مورد طلا توی رودخانه میخواستم معلومات بگیرم

پیشقدم ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۳:۴۰ ب٫ظ

سلام، آموزش سریع ترین و دقیق ترین روش تست وجود طلا در انواع سنگ و خاک ، و آموزش استخراج فلزات
۰۹۱۴۰۹۱۴

محمدرضا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۴ ق٫ظ

با سلام
مطالب بسیار خوب و عالی بودن
خیلی خیلی ممنون

مهدی ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۲:۲۲ ب٫ظ

سلام . مقداری سنگی که با ضربه له میشن ودارای ماسه ها یه ریز وسبز رنگ که د اخلشون پر از پولکایه خیلی ریز طلایی رنگ هست .تو آب شستم .پودرشا جدا کردم تویه اسید نیتریک هم تستش کردم ولی واکنشی نمیده .نمیدونم چی هست اگه کسی سردر میاره ممنون میشم راهنماییم کنه..چی هستش نمیدونم.چن سال تو باغچه ریختم ولی حالت زردی رنگ طلا را داره هنوز .داخل آب که همش میزنی ذرات رو هوا معلق میشه تا چن ثانیه.آیا بدر دی میخوره

علی ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۹:۲۹ ب٫ظ

سلام دوستان .
شخصی به اسم خ ه به اصطلاح خودش را مهندس هم میدونه .کلاهبردار هست .به هیچ وجه بهش اعتماد نکنید .و هیچ خاکی بهش ندین حتی خاک بی ارزش را .
به این شخص اگه طلای خالص هم بدین میگه چیزی نداره و خاکتون بی ارزشه .یه شیاد به تمام معنا .اخرش هم شیون میکنه میگه کارتون غیر قانونی هست

کمال ۴ آذر ۱۴۰۲ - ۳:۰۶ ب٫ظ

سلام و درود آیا معدن حاوی سنگ با ppb برابر ۱۰ قابل ثبت و سرمایه گذاری میباشد؟

موحدیان ۲۴ آذر ۱۴۰۲ - ۸:۴۲ ب٫ظ

با سلام مطلب بسیار مناسبی جهت شناخت طلا و معادن مرتبط با کانی زایی طلا بود. جهت شناسایی سنگهای معدنی و لاگینگ مغزه های حفاری اکتشافی در خدمتم.

یزدانی ۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۶:۴۴ ب٫ظ

دوستان برداشت طلا ممنوع و دارای زندانی می باشد مگر پروانه بهره برداری داشته باشید و اگر محلی دارید طلا دارد باید تبدیل به معدن کنید در این خصوص به صنعت و معدن شهرتان بروید راهنمایی میکنند.
ضمنا این داستان ها از دور زیبا و جذاب است به عنوان معدن دار و کارخانه دار طلا اگر زیر دویست. میلیارد تومان داری دورش نرو وقتتو زمانتو از بین می‌رود. موفق باشید.

برچسب ها :
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.