انگشتر مردانه عقیق یمن f649انگشتر جزع مصور یمانی مردانه f638انگشتر مردانه جزع تیره یمانی f635انگشتر مردانه فیروزه خطی f626انگشتر مردانه خطی شرف زهره f618انگشتر مردانه عقیق تراش قطعی یمن f614انگشتر جزع یمانی f611انگشتر فدیوم جزع سه پوست f609انگشتر مردانه حدید خطی f607انگشتر گارنت تساوریت f557انگشتر یاقوت سفید f553انگشتر مهر عقیق قاجاری f547انگشتر فدیوم عقیق باباقوری جدی f537انگشتر قدیمی خطی f536_1ساعت جیبی نقره قدیمی f533انگشتر شفت العبد خطی f528انگشتر آنتیک یشم خطی قدیمی f397انگشتر عقیق تراش قطعی f518انگشتر فدیوم فیروزه نیشابوری f505انگشتر قلمزنی جزع قدیمی f502جواهر زمرد طبیعی اصل f504انگشتر عقیق خطی حکاکی قدیمی f499انگشتر قدیمی مردانه زمرد f498انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f483انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f451انگشتر عقیق تراش قطعی f444گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438انگشتر عقیق خطی قدیمی f421

***********
اقلام فروش رفته :

انگشتر عقیق استاد جدی f514انگشتر قدیمی کلوخه عقیق اصل افریقایی f494انگشتر فدیوم عقيق یمنی مردانه f329انگشتر قدیمی طلسم f388انگشتر قدیمی فیروزه نیشابور f291انگشتر عقیق تراش تیموری f452انگشتر عقیق زرد تراش قطعی یمن f464انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f416انگشتر جزع تراش قطعی سرخ یمانی اصل f480انگشتر عقیق تراشدار یمنی f484انگشتر عقیق یمنی تراش قطعی f489انگشتر فدیوم عقیق قدیمی خطی f495گردنبند جزع سیاه یمانی f434انگشتر کهنه عقیق یمن a384انگشتر قدیمی عقیق آلبالویی f512انگشتر قدیمی عقیق تراش قطعی f548انگشتر جواهر یاقوت سرخ f529انگشتر مردانه فیروزه خطی f524انگشتر جزع یمانی خطی f493انگشتر عقیق شجر یمنی f604انگشتر قلمزنی عقیق یمنی f601انگشتر نقره مردانه f602انگشتر فیروزه نیشابوری مردانه f630انگشتر عقیق جزع یمنی f632_2

انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.