انگشتر تورمالین چشم گربه ای f491انگشتر عقیق یمنی تراش قطعی f489انگشتر مردانه عقیق خطی f486انگشتر عقیق یمنی مردانه f485انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f483انگشتر فدیوم عقیق زرد f478انگشتر عقیق طوقدار یمن f473انگشتر عقیق کرزی یمن f472انگشتر فاخر مردانه عقیق f467انگشتر عقیق یمنی خطی مردانه f465انگشتر مردانه عقیق آنسی f462انگشتر فیروزه درشت مصری f461انگشتر یاقوت سرخ خطی f456انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f451گردنبند عقیق خطی f450انگشتر یاقوت خطی مردانه قدیمی f447بازوبند خطی نقره قاجار f446انگشتر عقیق تراش قطعی f444انگشتر خطی قدیمی عقیق f443انگشتر قدیمی قلمزنی عقیق f439گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438انگشتر در نجف خط کوپال f436گردنبند جزع سیاه یمانی f434انگشتر قدیمی جزع یمانی f433انگشتر عقیق خط کوفی f428مُهر قدیمی قاجاری عقیق f427انگشتر عقیق خطی قدیمی f421انگشتر فدیوم جزع یمانی f420انگشتر قدیمی عقیق یمنی خطی f419انگشتر مردانه عقیق یمنی f418انگشتر قدیمی قاجاری عقیق f380انگشتر با عقیق خطی قدیمی f369انگشترعقیق یمن خطی f352انگشتر خط حُرّ جزع یمانی f343انگشتر قدیمی عقیق خطی f323انگشتر فدیوم در نجف خطی f312عقیق کهنه خطی کد 334

***********
اقلام فروش رفته :

انگشتر عقیق کرزی خطی f454انگشتر مردانه عقیق یمنی f430انگشتر صفوی یشم خطی مردانه f376انگشتر عقیق آلبالویی تیره یمن f437.1انگشتر عقیق مرکب یمنی f422انگشتر فدیوم عقيق یمنی مردانه f329انگشتر حجر سیلان مردانه f399انگشتر گارنت رودولیت f475انگشتر عقیق یمن خطی f426انگشتر عقیق یمن خطی f377انگشتر عقیق شفت العبد خطی f445انگشتر عقیق خطی قدیمی f429انگشتر فدیوم استاد کاوه f274انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f341انگشتر قدیمی طلسم f388انگشتر عقیق یاقوتی یمنی f346انگشتر قديمي عقيق آلبالويي يمني f392انگشتر دُرّ سبز فاطمی کمیاب f386انگشتر در نجف اصل مردانه f318انگشتر صلوات عقیق یمنی f349انگشترعقیق سفید خطی f361انگشتر عقیق تراش دار یمنی f401انگشتر قدیمی فیروزه نیشابور f291انگشتر فدیوم قلمزنی f347انگشتر ظریف خطی f406انگشتر خط پیازی قدیمی f364انگشتر فدیوم عقیق یمنی f339انگشتر مردانه جواهر زمرد کلمبیا f398انگشتر مردانه عقیق سرخ یمنی f394انگشتر قلم زنی استاد جنگی f276انگشتر کوپال جزع یمانی f391انگشتر فدیوم یشم سبز f384انگشتر جواهر یاقوت سرخ شهرام خادمی f242انگشتر یشم سرخ یمنی f328انگشتر شجر دستساز f332انگشتر فاخر شجر عقیق f345انگشتر شفت العبد مردانه f322انگشترنقره عقیق خطی f372انگشتر فدیوم انوار عقیق یمنی f390انگشتر ظریف عقیق یمنی خطی f371انگشتر عقیق سرخ یمنی فدیوم کاوه f256انگشتر عقیق یمن طبع چرب f273انگشتر دعای هفت جلاله f387انگشتر رولکسی عقیق یمن مردانه f381انگشتر مردانه مهره عقیق یمن f378انگشتر فدیوم عقیق یمنی f267انگشتر عقیق زرد تراش دار یمنی f375انگشتر مردانه عقیق یمن اصل f400انگشتر نقره قلم زنی جنگی 140انگشتر استاد محمد غفاری تبریزی f389انگشتر عقیق تراش دار آنسی یمنی f203انگشتر شرف شمس f311انگشتری عقیق تراش ثبتی یمنی f370انگشتر عقیق زرد خطی f411انگشتر قلم زني عقیق یمنی f336انگشتر عقیق خط طه f373انگشتر عقیق خط استاد ضابطی f234عقیق خط طه جواد حیدری f385انگشتر عقیق تراش تیموری f452انگشتر عقیق یمن مردانه f432انگشتر عقیق یمن مردانه f449انگشتر مردانه عقیق زرد f440انگشتر مردانه شفت العبد f463انگشتر کلکسیونی عمل غلام f395انگشتر عقیق یمنی فدیوم f264انگشتر عقیق کلوخه افریقایی f286انگشترفدیوم یاقوت سرخ f356انگشتر عقیق زرد تراش قطعی یمن f464انگشتر آنتیک یشم خطی قدیمی f397انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f416انگشتر عقیق تراش ثبتی f442انگشتر در نجف مردانه f474انگشتر عقیق سوسنی تیره یمن f477انگشتر عقیق یمنی f471انگشتر حدید هفت جلاله خطی f479انگشتر مردانه جزع سرخ تیره یمانی f482انگشتر عقیق زرد اصل یمن خطی f481انگشتر جزع تراش قطعی سرخ یمانی اصل f480انگشتر عقیق زعفرانی یمانی f470انگشتر عقیق آلبالویی یمنی f468انگشتر عقیق تراشدار یمنی f484انگشتر عقیق آلبالویی یمن f490انگشتر مردانه جزع سرخ تیره یمانی f487

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.