انگشتر سفایر سونگیای خطی f560انگشتر گارنت تساوریت f557انگشتر یاقوت سفید f553انگشتر عقیق یمنی مردانه f550انگشتر قدیمی عقیق تراش قطعی f548انگشتر مهر عقیق قاجاری f547انگشتر عقیق تراش قطعی یمنی f545انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f544انگشتر فدیوم عقیق باباقوری جدی f537انگشتر قدیمی خطی f536_1ساعت جیبی نقره قدیمی f533انگشتر مردانه فدیوم جدی f531انگشتر عقیق خطی قدیمی f530انگشتر جواهر یاقوت سرخ f529انگشتر شفت العبد خطی f528انگشتر عقیق خطی قدیمی f526انگشتر مردانه فیروزه خطی f524انگشتر خطی حکاکی قاجاری f523انگشتر آنتیک یشم خطی قدیمی f397انگشتر قدیمی حکاکی قاجاری f519انگشتر عقیق تراش قطعی f518انگشتر عقیق خطی کلکسیونی f517انگشتر عقیق استاد جدی f514انگشتر قدیمی عقیق آلبالویی f512مهر عقیق خطی قدیمی f508انگشتر فدیوم فیروزه نیشابوری f505انگشتر قلمزنی جزع قدیمی f502جواهر زمرد طبیعی اصل f504انگشتر عقیق خطی حکاکی قدیمی f499انگشتر قدیمی مردانه زمرد f498انگشتر جزع یمانی خطی f493انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f483انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f451انگشتر عقیق تراش قطعی f444انگشتر خطی قدیمی عقیق f443گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438مُهر قدیمی قاجاری عقیق f427انگشتر عقیق خطی قدیمی f421انگشتر قدیمی عقیق یمنی خطی f419

***********
اقلام فروش رفته :

انگشتر مردانه فیروزه عجمی نیشابوری f457انگشتر قدیمی کلوخه عقیق اصل افریقایی f494انگشتر فدیوم عقیق سفید یمنی مردانه f220انگشتر فدیوم عقيق یمنی مردانه f329انگشتر فیروزه درشت مصری f461انگشتر عقیق خطی قدیمی f429انگشتر قدیمی طلسم f388انگشتر عقیق یاقوتی یمنی f346انگشتر صلوات عقیق یمنی f349انگشتر قدیمی فیروزه نیشابور f291انگشترنقره عقیق خطی f372انگشتر عقیق خط طه f373انگشتر با عقیق خطی قدیمی f369انگشتر ظریف عقیق یمنی خطی f371انگشتر فدیوم عقیق یمنی f267انگشتر استاد محمد غفاری تبریزی f389انگشتر عقیق تراش تیموری f452انگشتر عقیق زرد تراش قطعی یمن f464انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f416انگشتر جزع تراش قطعی سرخ یمانی اصل f480انگشتر عقیق زعفرانی یمانی f470انگشتر عقیق آلبالویی یمنی f468انگشتر عقیق تراشدار یمنی f484انگشتر عقیق یمنی تراش قطعی f489انگشتر عقیق خط کوفی f428انگشتر فدیوم عقیق قدیمی خطی f495گردنبند جزع سیاه یمانی f434عقیق کهنه خطی کد 334انگشتر کهنه عقیق یمن a384انگشتر عقیق خطی f534

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.