کد محصول : ۲۴۳۵

انگشتر در خط قدیمی

متن : هو الله الذی لا اله الا هو

رکاب نقره دست ساز

فروش رفته

نگین انگشتر در خط 2435انگشتر در خط 2435

اوست خداوندی که غیر از او خدایی نیست

«الله» اسم علم است برای آن وجود مقدس که جامع جمیع صفات کمالیه و جمالیه، و منزه از صفات ممکنات است. و لذا تمام أسماء و صفات حق در لفظ «الله» به طور اجمال جمعی مندرج است. و کلمه ی «الله» نزدیک ترین أسماء باسم أعظم است.
در کتاب توحید صدوق از أمیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمود: «ان قولک «الله» أعظم اسم من أسماء الله و هو الاسم الذی لا ینبغی أن یسمی به غیر الله…» یعنی: محققا گفتار تو به لفظ «الله» بزرگترین اسمی است از أسماء الهی، اسمی است که شایسته نیست غیر از خدا- نام مخلوقی- بدان نامیده شود.
البته این اسم مبارک مختص به ذات واجب الوجود است. در تفسیر صافی از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که فرمود: «… انها أقرب الی اسم الاعظم من ناظر العین الی بیاضها» یعنی: کلمه ی «الله» نزدیک ترین اسم است به اسم أعظم که از ناظر چشم به سفیدی چشم نزدیکتر است.
«لا اله الا هو» این جمله در مواضع متعددی از قرآن آمده، و از أشرف آیات قرآنی است، که دلالت بر یگانگی ذات خداوند دارد. و رکن أعظم اصول دین می باشد. در کتاب «توحید» صدوق از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: «من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة» (هر کسی که از روی اخلاص- این کلمه- لا اله الا الله را بر زبان آورد وارد بهشت شود). بعد فرمود: «گفتن از روی اخلاص آن است که او را از معاصی باز دارد».

ذکر کلمه ی «هو» در جمله ی «لا اله الا هو» که نفرمود «لا اله الا الله» و از اسم ظاهر به ضمیر عدول کرد، مشتمل بر أسرار معنویه است، که بیان آن مناسب با وضع این تألیف نیست. در اینجا فقط به ذکر اجمالی از آن اکتفاء می کنیم.
بدان که هر اسمی از أسماء خداوند متعال مثل: علیم، قدیر، مرید و و و دلالت دارد بر اتصاف ذات أحدیت به آن صفت. مثلا «علیم» دلالت بر علم، و «قدیر» بر قدرت، و «مرید» بر اراده و همچنین است سایر أسماء. و أما لفظ ضمیر «هو» اشاره بذات أحدیت من حیث الذات است، و لذا گفته شده که لفظ «هو» أخص از لفظ «الله» است که دلالت بر ذات دارد به لحاظ الوهیت آن، و به همین جهت گفته شده که جمله ی «لا اله الا هو» عماد و ستون توحید است.
در تفسیر «برهان» از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمود: «یک شب قبل از جنگ «بدر» خضر را در خواب دیدم، و گفتم چیزی به من تعلیم کن که به وسیله آن بر دشمنان پیروز شوم. گفت: بگو: «یا هو یا من لا هو الا هو» و چون صبح شد، خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم، و آن داستان را برای آن حضرت نقل کردم. آن حضرت فرمود: «یا علی اسم أعظم را آموخته ای» و روز «بدر» هم پیوسته این کلمات ورد زبانم بود».

منبع : سایت راسخون

ارسال نظر